Proč chůvu od nás

Naše chůvy na portál si pečlivě vybíráme. Jsou zde uveřejněny pouze námi ověřené chůvy.

Zakládáme si na OSOBNÍM OVĚŘENÍ jednotlivých chův a to ještě předtím než budou uveřejněny na našich www stránkách.

Každá chůva musí projít osobním ověřením, kde si ověřujeme nejen její kvalifikaci pro péči o děti (odbornou způsobilost), ale také trestní bezúhonnost, zkušenosti nebo praxi s hlídáním dětí a další kritéria, která naleznete na osobním ověření chův.

Na Vás bude jen si prohlédnout ověřené informace na profilech chův a vybrat si nejvhodnější chůvu pro Vaše děti.

Po zaplacení členského poplatku budou rodiči zpřístupněny kontakty na chůvy. Rodič se pak sám s vybranou chůvou domluví na všech podmínkách. Chůva je proškolena vstupním školením nejen o návrhu smlouvy s rodičem, ale i o případné legalizaci svého podnikání.


Osobní ověření chův:

 • Nejvyšší dokončené vzdělání a další kurzy. Službu zajišťují kvalifikované chůvy, které splňují odbornou způsobilost. Mohou tedy poskytovat hlídání dětí všech věkových skupin. Odborná způsobilost pro péči o děti mladších 3 let je splněna tímto vzděláním: pedagogické vzdělání pro předškolní věk, zdravotní setra, pracovnice v sociálních službách, Národní kvalifikační zkouška na Chůvu pro děti do zahájení povinné školní docházky.
 • Doklad o trestní bezúhonnosti, kontrola dokladu totožnosti.
 • Seznámení s Etickým kodexem.
 • Ověření zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi.
 • Ověření chův bez logopedických vad, z tohoto požadavku nelze slevit, děti se učí nápodobou a potřebují správný mluvní vzor.
 • Prověření referencí o zkušenostech z hlídání dětí. Pokud chůva nemá ověřitelné reference, projde praxí v našem předškolním zařízení.
 • Ověření znalosti první pomoci při práci s dětmi (Absolvování kurzu první pomoci).
 • Chůvy pečují o děti i v jejich nemoci nebo v rekonvalescenci. Chůvy jsou proškoleny na péči o děti v běžné nemoci a dovedou si poradit i s dětmi se zdravotním omezením.
 • Zodpovězení modelových situací.
 • Pořádáme školení pro chůvy (základní a profi školení) v oblasti péče o dítě a první pomoci.
 • Chůvy jsou při ověření vyfoceny v originálním triku profi CHŮVY
 • Hlídání dětí našimi chůvami je vždy kreativní, bezpečné, důvěryhodné, diskrétní a profesionální.

Etický kodex chůvy
Závazný pro všechny chůvy

 • Svědomitě a řádně pečuje o svěřené dítě
 • Respektuje pravidla a zvyky rodiny
 • Podporuje zdravotní, sociální, emoční a duševní vývoj dítěte
 • Chrání dítě před vznikem úrazů a nevystavuje jej nebezpečnému prostředí
 • Dbá na zdravý vývoj dítěte
 • Používá vhodné výchovné metody
 • K dítěti přistupuje jako k individualitě
 • Dodržuje hygienické zásady a dbá na dodržování čistoty dítěte a pořádku v jeho okolí
 • Pečuje o dítě v době a v místě, na kterém se předem dohodla s rodiči
 • Informuje rodiče o průběhu hlídání
 • Zachovává mlčenlivost o soukromí klientů
 • Nevstupuje do těch prostor, ve kterých není služba poskytována
 • Neotevírá nábytek a nemanipuluje s předměty, které nesouvisí s výkonem její práce
 • Svěřené klíče od bytu či domu chrání proti zneužití
 • Dbá na vlastní vzhled, vystupování a kultivovaný projev